RRR_säännöt

 

Rauhalahti Road Runners ry

TOIMINTASÄÄNNÖT

1 §         Nimi, kotipaikka, perustamisaika ja kieli

Yhdistyksen nimi on Rauhalahti Road Runners ry. Yhdistyksen kotipaikka on  Kuopion kaupunki Itä-Suomen läänissä. Yhdistys on perustettu helmikuun   18. päivänä vuonna 2009 ja siitä käytetään näissä säännöissä nimitystä seura.

Seuran kieli on suomi. Seuran toiminta-alueena on koko Suomi.

2 §         Seuran tarkoitus

Seuran tarkoituksena on edistää kestävyysjuoksuharrastusta seuran toiminta-alueella siten, että mahdollisimman moni harrastaa kunto-, kilpa- ja huippu-urheilua edellytystensä ja tarpeidensa mukaisesti.         

3 §         Tarkoituksen toteuttaminen

Tarkoitustaan seura toteuttaa:

1  Tarjoamalla jäsenilleen:

–     kuntoliikuntaa
–     kilpailutoimintaa
–     harjoitus- ja valmennustoimintaa
–     ohjaustoimintaa
–     koulutustoimintaa
–     tiedotus- ja suhdetoimintaa
–     muuta vastaava toimintaa tavoitteenaan edistää kansalaisten fyysistä ja henkistä toimintakykyisyyttä ja hyvinvointia

2      Kiinnittämällä ehdotuksilla, anomuksilla ja aloitteilla viran­omaisten ja muiden yhteisöjen huomiota liikuntakysymyksiin sekä pyrkimällä omatoimisesti lii­kun­nan kehittämiseen ja tarpeellisten harjoituspaikkojen ja -välineiden hank­ki­mi­seen ja hoitamiseen.

3     Harjoittamalla julkaisutoimintaa

4     Järjestämällä urheilu- ja huvitapahtumia

 Toimintansa tukemiseksi seura voi

–      ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja, omistaa toimintaansa varten tar­peel­lisia kiinteistöjä sekä

–      hankkia varoja järjestäen huvi- ja tanssitilaisuuksia, keräyksiä ja arpajaisia, omis­­ta­en ja ylläpitäen urheilulaitoksia, harjoittaen kustannus- ja monis­tus­toi­min­taa, tarjota majoitusta, ruoka- ja ateriapalveluja ja bingotoimintaa sekä välittäen jäsenilleen voittoa tavoittelematta urheiluvälineitä ja -asusteita.

4 §         Seuran jäsenyys

 Seura noudattaa niiden liikuntajärjestöjen sääntöjä, joiden jäsenenä se on.

5 §         Seuran jäsenet

Seuran varsinaiseksi jäseneksi voi hallitus hyväksyä henkilön, joka sitoutuu nou­dat­tamaan seuran sääntöjä ja päätöksiä.

 Kunniajäseneksi voi seuran kokous kut­sua hallituksen päätöksellä henkilön, joka on erittäin merkittävästi edistänyt seuran toimintaa. Kun­niajä­se­nen arvo on elinikäinen.

 Kunniapuheenjohtajaksi voi seuran kokous kutsua seuran pu­heen­johtajana ansiokkaasti toimineen henkilön. Kunniapuheenjohtajan arvo on elin­ikäi­nen.

 Kannattajajäseneksi voi seuran hallitus hyväksyä yksityisen henkilön tai oikeus­kelpoisen yhteisön, joka tukee seuran toimintaa suorittamalla vuotuisen tai ker­takaikkisen kannattajajäsenmaksun. Kannattajajäsenellä on puhe- mutta ei ääni­oikeutta seuran kokouksissa.

6 §         Seurasta eroaminen

Jäsenellä on oikeus erota seurasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta seuran kokouksessa pöytäkirjaan mer­kit­semistä varten. Ero katsotaan tapahtuneeksi heti, kun ilmoitus on tehty, mut­ta eroava jäsen on velvollinen suorittamaan maksunsa sekä muut näiden sääntöjen edel­lyt­tä­mät velvoitteet kuluvan kalenterivuoden loppuun asti.

7 §         Jäsenen eronneeksi katsominen

Hallitus voi katsoa jäsenen eronneeksi seurasta, jos jäsen on jättänyt kuusi kuukautta sitten erääntyneen jäsenmaksun maksamatta.

8 §         Jäsenen erottaminen ja muut kurinpitotoimet

Hallitus voi erottaa jäsenen, jos tämä on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta, muuten ei täytä näiden sääntöjen mukaisia velvollisuuksiaan, toi­mii vastoin seuran tarkoitusta tai toimii törkeästi vastoin urheilun eettisiä periaatteita tai syyllistyy epäurheilijamaiseen toimintaan.

Seuran jäsen sitoutuu noudattamaan kulloinkin voimassa olevaa Suomen Antidopingtoimikunta ADT ry:n vahvistamaa antidopingsäännöstöä ja Kansainvälisen lajiliiton antidopingsäännöstöjä sekä Kansainvälisen Olympiakomitean antidopingsäännöstöjä.

Dopingrikkomukset ja seuran jäsenelle niistä määrättävät seuraamukset on määrätty edellä mainituissa antidopingsäännöstöissä.

Dopingrikkomuksia ovat:

 • Kielletty aine tai näyttö kielletyn menetelmän käytöstä urheilijan elimistöstä otetussa näytteessä
 • Kielletyn aineen tai menetelmän käyttö tai käytön yritys
 • Kieltäytyminen dopingtestistä
 • Dopingvalvonnan välttely ja ilmoitusvelvollisuuden laiminlyönti
 • Dopingtestin manipulointi
 • Dopingaineiden hallussapito
 • Dopingaineiden ja –menetelmien levittäminen
 • Dopingin edistäminen

Dopingrikkomuksesta voidaan määrätä seuraamuksena:

 • Kilpailutuloksen mitätöinti
 • Urheilutapahtuman tulosten hylkääminen
 • Urheilun toimintakielto
 • Kirjallinen varoitus

Seuran jäsen voi joutua korvaamaan dopingrikkomuksella aiheuttamansa vahingon seuralle ja kansalliselle lajiliitolle sekä kansainväliselle lajiliitolle.

Urheilun eettisten periaatteiden vastaista toimintaa on:

 • Urheilulle vieraiden aineiden käyttö
 • Huumeiden ja dopingaineiden käyttö tai käytön edistäminen
 • Julkinen häiritsevä esiintyminen alkoholin vaikutuksen alaisena
 • Tupakan ja tupakkatuotteiden käytön yhdistäminen urheilutilanteisiin
 • Epäasiallinen käyttäytyminen kilpailu- ja harjoitustilanteessa
 • Väkivalta, törkeä kielenkäyttö ja epäasiallinen arvostelu, tuomarin harhautus ja muu sääntökikkailu
 • Urheiluhuijaus
 • Kilpailutilan tai -välineiden manipulointi
 • Tuloksista etukäteen sopiminen
 • Vedonlyönti
 • Vedonlyönti omasta kilpailusta
 • Lahjonta
 • Tuomareiden, kilpakumppaneiden, valmentajien tai toimitsijoiden lahjominen tai sen yritys tuloksen manipuloimiseksi

Sukupuolinen häirintä

Urheilun eettisten periaatteiden vastaisesta toiminnasta on seuraamuksena lajiliiton määräämä rangaistus sen mukaan kuin liiton säännöissä tai kilpailusäännöissä määrätään, kuitenkin enintään kahden vuoden toimintakielto.

Hallitus päättää myös muista kurinpitotoimista ja niiden yhteydessä an­net­ta­vis­ta rangaistuksista, jolloin noudatetaan asianomaisen lajin kansallisen liiton sään­tö­jä ja määräyksiä.

Kansallinen lajiliitto, tai sen asemesta, tai sen lisäksi Kansainvälinen lajiliitto voi päättää seuran jäsenelle dopingrikkomuksesta määrättävästä seuraamuksesta ja muista kurinpitotoimista edellä mainituissa antidopingsäännöstöissä, säännöissä ja sääntöjä alemmanasteisissa määräyksissä vahvistetulla tavalla.

Päätös tulee voimaan heti ja sen katsotaan tulleen asianomaisen tietoon viisi päivää sen jälkeen, kun päätös on lähetetty sille kirjatussa kirjeessä.

 Erotetulla ei ole oikeutta vaatia takaisin seuralle suorittamiaan maksuja.

9 §         Liittymis- ja jäsenmaksut

Varsinaisilta jäseniltä kannettavien liittymis- ja jäsenmaksujen sekä kan­nat­taja-­jä­sen­mak­sujen suuruudesta päättää vuosittain seuran vuosikokous. Kunnia-jäseniltä ja kunniapuheenjohtajalta ei peritä maksuja.

Hallituksella on oikeus vapauttaa jäsen jäsenmaksujen suorittamisesta sekä nimetä jäsen ainaisjäseneksi, jos jäsen on tehnyt seuralle huomattavia urheilullisia, taloudellisia tai muita pal­ve­luksia.

Ainaisjäsen on vapaa jäsenmaksuvelvollisuuksista.

10 §       Seuran varsinaiset ja ylimääräiset kokoukset

Seura pitää vuosittain yhden varsinaisen kokouksen marras-tammikuussa. Kokouksen paikan ja tarkemman ajan määrää hallitus.

Kutsu varsinaiseen ja ylimääräiseen seuran kokoukseen on julkaistava vähintään 14 päivää ennen kokousta kirjallisena ilmoituksena jäsenille tai seuran viralliseen ilmoitustauluun kiinnitetyllä ilmoituksella.

11 §       Vuosikokous

1       Avataan kokous

2       Valitaan kokoukselle

a)      puheenjohtaja

b)      sihteeri

c)      kaksi pöytäkirjan tarkastajaa

d)      ääntenlaskijat

3       Todetaan läsnäolevat äänioikeutetut jäsenet

4       Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

5       Esitetään hallituksen laatima vuosikertomus ja tilinpäätös sekä tilin­tar­kas­ta­ji­en antama lausunto

6        Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

7        Päätetään, mitkä liikunta- ja urheilulajit ovat seuran ohjelmassa tulevana toimikautena

8        Päätetään jäsenyyksistä muissa järjestöissä ja yhteisöissä

9        Vahvistetaan liittymis-, jäsen- ja kannattajajäsenmaksujen suuruus

10   Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio

11   Valitaan täysi-ikäisten jäsenten keskuudesta hallituksen puheenjohtaja joka toinen vuosi

12   Valitaan täysi-ikäisten jäsenten keskuudesta hallituksen muut jäsenet (2-4 hlö) erovuoroisten tilalle

13   Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat

14   Päätetään seuran edustajista niihin järjestöihin ja yhteisöihin, joissa seura on jäsenenä

15     Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat   

16     Päätetään kokous

Asioista, joita seuran jäsenet haluavat vuosikokouksen käsiteltäviksi, on tehtävä hallitukselle kirjallinen esitys viimeistään 30 päivää ennen kokousta.

12 §       Seuran ylimääräinen kokous

Seuran ylimääräinen kokous pidetään silloin, kun hallitus katsoo sen tar­peel­li­sek­si, seuran kokous niin päättää tai kun vähintään yksi kymmenesosa seuran ääni­oikeutetuista jäsenistä on jonkin määrätyn asian takia tehnyt siitä hallitukselle kirjallisen esityksen. Ylimääräisen ko­kouk­sen kutsussa on mainittava asia, jonka vuoksi kokous on koolle kutsuttu.

Ylimääräinen kokous on pidettävä vähintään kahden kuukauden kuluessa siitä, kun jäsenet ovat tehneet siitä edellä mainitulla tavalla esityksen.

13 §       Pöytäkirja

Seuran, sen hallituksen, jaostojen ja valiokuntien kokouksissa on pidettävä pöy­tä­kirjaa. Seuran kokousten pöytäkirjat ovat kokousten puheenjohtajan ja sihteerin allekirjoitettava sekä valittujen tarkastajien tarkastettava.

Hallituksen, jaostojen ja valiokuntien pöytäkirjat tarkistetaan heti tai seu­raa­­vas­sa kokouksessa.

14 §       Äänestys

Kokouksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista ää­nis­tä. Henkilöasiat ratkaistaan siten, että eniten ääniä saaneet valitaan. Hen­ki­lö­vaa­leis­sa äänten mennessä tasan vaali ratkaistaan arvalla. Muissa asioissa se mie­lipide voit­taa, johon kokouksen puheenjohtaja on yhtynyt. Kaikissa kokouk­­sis­­sa suo­ri­te­taan vaadittaessa äänestys suljettuja lippuja käyttämällä.

Jokaisella liittymismaksunsa ja kokoukseen mennessä jäsenmaksunsa mak­sa­neel­la viisitoista vuotta täyttäneellä varsinaisella jäsenellä, kunniajäsenellä ja kun­­nia­pu­heen­johtajalla sekä ainaisjäsenellä, kannattajajäseniä lukuun ottamatta, on yksi ääni. Valtakirjalla ei saa äänestää.

15 §       Seuran hallinto

Seuran toimintaa ja taloutta hoitaa hallitus, johon kuuluu kahdeksi toi­min­ta­vuo­dek­si valittu puheenjohtaja, ja kahdeksi toimintavuodeksi valitut 4-8 jäsentä varajäseniä ei valita. Hallituksen jäsenistä puolet on erovuorossa vuosittain. Ensim­mäisellä kerralla eroaa puolet arvan perusteella.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan. Hallitus valitsee lisäk­si sihteerin, taloudenhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt, jotka voidaan valita myös hallituksen ulkopuolelta.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen ollessaan estynyt vara­pu­heen­joh­tajan kutsusta, kun he katsovat sen tarpeelliseksi tai kun puolet hallituksen jäsenistä kirjallisesti sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja ja hänen lisäkseen vähintään puolet sen jäsenistä on saa­pu­vil­la.

              Hallituksen tehtävänä on erityisesti

1       Toteuttaa seuran kokouksen päätökset

2       Johtaa ja kehittää seuran toimintaa

3       Valita tarvittavat jaostot, valiokunnat ja työryhmät sekä niiden puheenjohtajat

4       Vastata seuran taloudesta

5       Pitää jäsenluetteloa

6       Tehdä seuran toimintakertomus ja tilinpäätös

7       Tehdä toiminta- ja taloussuunnitelma seuraavaa toimintavuotta varten

8       Hoitaa seuran tiedotustoimintaa

9       Hyväksyä ja erottaa jäsenet sekä päättää jäseniä koskevista kurin­pi­to­toi­mis­ta

10     Valita ja erottaa seuran palkatut toimihenkilöt sekä sopia heidän eduis­taan

11     Päättää seuran ansiomerkkien myöntämisestä ja muiden kunnia- ja ansio­merk­ki­en esittämisestä

12     Ryhtyä muihin toimenpiteisiin, joita seuran etu vaatii

13     Luovuttaa tilit tilintarkastajille tarkastettavaksi vähintään kolme viikkoa ennen vuosikokousta.

16 §       Tilivuosi

Seuran toiminta- ja tilivuosi on 1.11.-30.10.

17 §       Nimenkirjoittajat

 Seuran nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja jompikumpi yh­des­sä sih­teerin tai jonkun muun hallituksen määräämän hallituksen jäsenen tai toi­mi­hen­kilön kanssa. Nimenkirjoittajien on oltava täysi-ikäisiä.

18 §       Jaostot

Jaostot  voivat päättää sisäisestä toiminnastaan kuitenkin siten, että seuran hallitus vahvistaa jaoston tekemät oikeustoimet.

19 §       Sääntöjen muuttaminen

Näiden sääntöjen muuttamisesta päättää seuran kokous vähintään kolmen neljäs­osan enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muut­tamisesta.

20 §       Seuran purkaminen

Seuran purkamisesta päättää seuran kokous vähintään kolmen neljäs­osan enem­mis­töllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava erik­seen seuran pur­ka­mi­sesta.

21 §       Seuran varojen luovuttaminen

Jos seura on päätetty purkaa, sen varat on luovutettava johonkin seuran toiminta-alu­een liikuntakasvatusta edistävään tarkoitukseen purkamisesta päättäneen ko­kouksen päätöksen mukaisesti. Pesänselvitysmiehinä toimivat kokouksen valit­se­mat henkilöt.

Seuran purkamisesta on ilmoitettava yhdistysrekisteriin.